De herkomst van de familie

Vroegste geschiedenis
De herkomst van de familie Van den Bergh is nog enigszins in nevelen gehuld. Ook over de wijze waarop Peter van den Bergh – en daarmee zijn nazaten – in bezit is gekomen van de Roepaen zijn geen harde bewijzen. Toch kan op basis van bestaande bronnen en aanvullende onderzoeken van verschillende genealogen, waaronder Henk Jaspers, Elisabeth Verhoeven en Wim Maas, een reconstructie worden gemaakt van de herkomst van de familie Van den Bergh.

Volgens Henk Jaspers – genealoog te Gennep en kenner/onderzoeker van het gebied rond Ottersum – spelen de Van den Berghs al eeuwenlang een belangrijke rol in het gebied van het dal van de Niers, waarin plaatsen liggen als Hommersum, Kessel, Zelhem en Ottersum. Dat baseert hij op het gegeven dat ze in alle Behandelungsbücher in de streek voorkomen bij pachten, lenen en verervingen. De herkomst van de familie is niet helemaal duidelijk, maar de oorsprong van de familie Van den Bergh moeten we zeer waarschijnlijk zoeken in het nabijgelegen Viller (bij Kessel), waar een aantal huizen/boerderijen was gesitueerd rondom een molen. Hier zou al vroeg een familie Van den Bergh hebben gewoond, die tot de beter gesitueerde families zou behoren. Leo van der Loo, de auteur van zijn familiegeschiedenis, schrijft hierover in zijn boek I: ‘Die Familie van den Berg finden wir schon 1381 im Urbar in Viller, also ganz nahe der Roepaen, ansässig. Es ist dort die rede von einem Henneken van den Berghe, Sohn von Andreas. Auch späterhin finden wir die Familie vielfach genannt in Hommersumer und Viller Behandigungen, ebenso die Familie Reintjes, der Anna Maria Mutter entstammte.’ Het lag in de bedoeling dat Leo van de Loo vier boeken zou schrijven, maar het is uiteindelijk slechts bij de uitgave van deel I gebleven. Daarin komt de familie Van den Bergh niet verder meer in voor, zodat deze bron ons helaas geen extra informatie kan verschaffen over de vroegste gescheidenis van de familie Van den Bergh. Hieronder zijn enkele pagina's uit het boek Geschichte der familie van de Loo afgebeeld, waarin Leo van der Loo ook over de familie Van den Bergh schrijft.

 

Boek I Geschichte der familie van de Loo

Er gaat ook een verhaal de ronde dat de familie Van den Bergh zou afstammen van kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenbergh. Een van de zonen zou na de moord op een bediende het kasteel ontvlucht zijn en zijn toevlucht hebben gezocht op Huis Driesberg bij Kessel aan de Niers. Dat verhaal zou overigens wel kloppen, alleen is die adellijke familie Van den Bergh niet te koppelen aan deze familie Van den Bergh. Want mocht het echt een voorouder zijn geweest, dan was er vanwege zijn adellijke afkomst vast meer bekend geweest over de vroegste geschiedenis van onze familie Van den Bergh. En voor een eventuele connectie is geen bewijs gevonden.

Op welke wijze Peter van den Bergh - de oudst bekende voorvader van deze familielijn - te linken is aan deze familie Van den Bergh in Viller is helaas niet bekend. Vanwege het ontbreken van de essentiele bronnen is het de verschillende onderzoekers nog niet gelukt te achterhalen waar Peter van den Bergh vandaan komt. Enige tijd was er de theorie dat hij afkomstig was uit Weeze, geboren in maart 1684 als zoon van Lambertus van den Berg. Deze Peter van den Bergh huwt circa 1715, hoogstwaarschijnlijk in Weeze, met Anna Margaretha Freriks. Zij kregen vier kinderen, waarvan de vierde - een dochter met de naam Johanna Maria - wordt geboren in juni 1724. Echter, dan heeft 'onze' Peter al een kind van Anna Wolters, waardoor deze theorie helaas geen stand houdt. Vooralsnog blijft het gissen naar zijn afkomst, met daarbij de aantekening dat het misschien wel nooit duidelijk zal worden waar de lijn Van den Bergh voor Ottersum vandaan komt.

 

Naar de Roepaen
Peter van den Bergh huwt circa 1722, hoogstwaarschijnlijk in Kessel, met de dan circa 22-jarige Anna Wolters. Van Anna Wolters is bekend dat ze geboren is in Kessel, daar is gedoopt op 16 november 1699 en dat ze de jongste dochter van Jan Wolters en Elberta Holtermans is. Andere kinderen uit dit huwelijk zijn Theodorus en Elisabeth (1696) en Simon (1697). Ook de familie Wolters was een belangrijke boerenfamilie in deze regio, met een zekere mate van rijkdom. Niet voor niets, dat Van den Bergh en Wolters met elkaar trouwden. Henk Jaspers typeert het als volgt: ‘Grote boerderijen gingen niet met een armoedzaaier in zee. Bezit trouwde bezit, zo bleef het bij elkaar.

Doop Anna Wolters in Kessel, 16 november 1699

Maar ook Peter van den Bergh was niet onbemiddeld. Henk Jaspers: “Peter van den Bergh heeft in 1726 pachtrechten op weides aan de Maas nabij het Genneperhuis, achter de uitmonding van de Niers. Die weides zijn dan al tijdenlang pachtweien van die boeren van het Landgoed Zelder. Een van die (hoofd)pachters van ‘t Zelder was om die tijd Bartholomeus (Meus) Wolters. Bewoners van ‘t Zelder waren gericht op Kessel en Hommersum. Peter van den Bergh wordt dan aangemerkt als pachter van de eigenaren van ’t Zelder. Een van hen was Baron von Romberg uit Brunninghausen, zijn moeder was - volgens het Kleefs kadaster van 1732 - Judith van Gent zu Dieden (Didam). Deze Judith was in 1651 getrouwd met ene Baron von Romberg. De andere investeerder op het landgoed Zelder is Herr Rath Forell uit Kleve. Deze heeft land op ’t Zelder als borg op zijn geld, maar ook land aan de Maas. Peter van den Bergh is dus in rijk gezelschap!

Buurtschap’t Zelder, waar Meus Wolters dus een van de hoofdpachters was, lag recht tegenover de Roepaen. De gebieden sloten op elkaar aan. In het kerkarchief van Ottersum lezen we dat Roepaan al sinds de 17e eeuw een belangrijke plaats inneemt in de Ottersumse gemeenschap. In 1694 ondertekende voirstaender Dierick Peters aen die Roepan als notabele mede de benoemingsakte van kapelaan Ter Bruggen van de "gemeinde tot Otersom". In 1731 is Hendrick Peters van der Rupan eigenaar van een huis met een stuk bouwland bij de kerk in Ottersum. Volgens kadasterkaart van 1731-1732 is Hendrick Dercks eigenaar van de Roepaen. Hij is de zoon van Derck aan die Roepaen. De boerderij is dus in bezit van de familie Dercks.

Op welke wijze en wanneer is Peter van den Bergh nu in bezit gekomen van de Roepaen? In de doopboeken Kessel vinden we de registratie van acht kinderen van Peter van den Bergh en Anna Wolters. Hun negende kind Mechtildis (Mechel) blijkt volgens haar overlijdensakte van 1820 rond 1741 geboren te zijn op de Roepaen.

Overlijdensakte Mechtildis van den Bergh,
overleden te Ottersum 13 december 1820

Aannemelijk is dan ook dat het gezin zich tussen 1738 – doop van hun zoon Mathias in Kessel op 22 september 1738 – en 1741 gevestigd heeft op de Roepaen. Zoals hierboven ook al is aangegeven woonden ze daarvoor vermoedelijk in het buurtschap 't Zelder, in de omgeving van de Roepaen. Peter van den Bergh is naast Mews Wolters (vermoedelijk de oom van zijn vrouw Anna Wolters) een van de pachters van de eigenaren van 't Zelder. En zoals reeds vermeld, de bewoners van dit buurtschap waren gericht op Kessel en Hommersum. Vandaar ook dat alle kinderen gedoopt werden in Kessel, uitgezonderd jongste dochter Mechtildes. Hoewel hiervoor geen bewijs kan worden geleverd, heeft Peter van den Bergh de Roepaen naar alle waarschijnlijkheid gekocht van Hendrick Dercks. Uit onderstaande kadasterkaart van 1730 blijkt dat de Roepaen in dat jaar nog in bezit was van Hendrick Dercks.

Kadasterkaart Ottersum 1730 met links het perceel van de Roepaen

Dat blijkt eveneens uit een hypotheekboek Ottersum over de jaren 1730-1791, gevonden in het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in Dusseldorf, waarin wordt vermeld dat de Roepaen eerst in bezit was van Hendrick Dercks (zoals dus ook staat geschreven op de kadasterkaart) en daarna/nu (= modo) van Peter van den Bergh. Helaas is niet bekend in welk jaar het pand van eigenaar verwisselde en of het door vererving of koop was.   


Hypotheekregister Ottersum met daarin de vermelding van
de Roepaen (huis nr. 78), zijnde in bezit van Hendrick Dercks
en daarna/nu (=modo) van Peter van den Bergh.

De theorie – zoals staat geschreven in de Loo-kroniek – als zou Peter van den Bergh door huwelijk met Hermina Dercks in bezit zijn gekomen van de Roepaen is zeer onwaarschijnlijk. De schrijver van de Loo-Kroniek – pastoor Driessen – baseert zich daarbij op het feit dat Welbert en Johannes van den Bergh de jaargetijden betaalden voor Hendrick, Hermina en Jasper Dercks. Dat zou het bewijs zijn voor een familierelatie tussen de Van den Berghs en Dercks. Maar uit niets blijkt verder nog dat er een huwelijk tussen Peter van den Bergh en Hermina Dercks heeft plaatsgevonden. Ze komen in geen enkel document gezamenlijk voor, er is ook geen document gevonden dat duidt op een huwelijk. Integendeel zelfs. In de akte van 26 juni 1780 voor het landgericht Cleve wordt gesproken over de verkoop van onroerend goed door de nagelaten kinderen van Peter van den Bergh en Anna Wolters, die mede ondertekend wordt door Mechtildis van den Bergh, als zijnde een van hun dan nog vier levende kinderen.

Zoals reeds vermeld, kwam uit haar overlijdensakte naar voren dat zij rond 1741 was geboren op de Roepaen. Dus kan er ook geen sprake zijn geweest van een huwelijk met Hermine Dercks waardoor Peter van den Bergh in bezit kwam van de Roepaen, omdat hij daar toen nog met Anna Wolters woonde. Het meest logische scenario moet zijn geweest dat Peter van den Bergh tussen 1738 en 1741 de Roepaen heeft gekocht van de familie Dercks en daarmee ook de verplichting op zich heeft genomen de jaargetijden voor de familieleden Dercks te voldoen. Een verplichting die op zijn kinderen Welbert en Johannes is overgegaan. We weten dat Peter van den Bergh niet onbemiddeld was en vanuit zijn relatie met Meus Wolters, die aan de overkant van de Roepaen een grote pachtboerderij op ’t Zelder had, was hij bekend met het gebied. Het gaf hem de ruimte om te ondernemen. Met zijn vrouw Anna Wolters bestierde hij de boerderij.

Evenals andere inwoners kreeg Peter van den Bergh in 1748 te maken met inkwartiering van soldaten. Daarvan werd een akte opgemaakt die bewaard is gebleven in het Rijksarchief Limburg te Maastricht.

Inkwartiering van soldaten bij
Peter van den Bergh in Ottersum, 1748

Vanwege het ontbreken van de bronnen is niet vast te stellen wanneer Peter en Anna precies zijn overleden. Blijkens een brief, gevonden in het Rijksarchief Limburg te Maastricht, die is opgemaakt bij een diefstal uit het huis van Peter van den Bergh in november 1765 was zij zeer waarschijnlijk al overleden. Uit kisten en kasten werden toen onder meer spullen gestolen, zoals sieraden en vaatdoeken met initialen AW, die, als zij nog in leven was geweest, vast wel door haar werden gedragen en gebruikt en niet waren opgeborgen.

Brief van 18 november 1765 naar aanleiding van inbraak
in het huis van Peter van den Bergh in Ottersum

Peter van den Bergh is voor 23 juni 1780 overleden, gezien de op die datum opgemaakte akte voor het Landgericht Cleve door de nagelaten kinderen van Peter van den Bergh en Anna Wolters. Heel in het kort komt de inhoud hier op neer dat zij een huis met moestuin (Kohlhof) verkopen, gelegen aan de Maastraat en voor de Maaspoort te Gennep, aan Dokter Abraham van Daalen, in Hollandse Dienst geweest, voor 350 gulden (20 stuivers per gulden), met de verplichting om jaarlijks aan de Koninklijke Renty (= koning van Pruisen) te Gennep 11 stuivers en 5 duiten te betalen en aan het Gasthuis jaarlijks 6 stuivers en 3 duiten. Wilbert van den Bergh onderschrijft dat hij de 350 gulden baar heeft gekregen. Hij doet dat mede namens zijn broer en zusters. Elisabeth van den Berg ondertekent met een kruisje. Welbert, Johannes en Meggel van den Bergh ondertekenen met hun eigen naam. Op het laatste blad verklaart Wilbert van den Berg dat het huis en kohlhof eigendom was van zijn overleden ouders en namens zijn broer en zusters is verkocht aan Abraham van Daalen op 23 juni 1780. De originele akte bestaat uit zes documenten die hieronder zijn afgebeeld. 

 

   

 

 

  Akte Landgericht Cleve, 23 juni 1780

Na het overlijden van Peter van den Bergh en Anna Wolters werden er door hun kinderen op verzoek van hun beider ouders jaargetijden afgeroepen in de kerk van Ottersum, te weten voor hun vader in oktober en hun moeder in november. Dit werd vastgelegd in een overeenkomst met de pastoor van Ottersum op 20 oktober 1783. Hieronder de letterlijke tekst van deze overeenkomst en daaronder een afbeelding van de originele documenten, zoals die worden bewaard in het archief van pastoor Driessens in het gemeentearchief van Venlo.

In de naam van de alderheiligste Dagvuldigheidt

Te weeten sij hiermeede dat de kinderen van Peter van den Berg saeliger en Anna Wolters zaliger, eheluijden woonden voor desen in de roepaen in de Parochiekerk tot Ottersom, op het versoek van hunnen voorgenoemde ouders voor ider een namelijk voor Peter van den Berg een jaargeteij ten ..igen dagen als ook een voor haar moeder Anna Wolters gestigt hebben, het welk voor den vader zal gehouden worden in de Maende van october en voor de moeder Anna Wolters in de maend van november en hebben hier voor gestigt hondert guldens Clefs voor ieder naemelijk vijftig guldens Clefs waarvan de Heer Pastoor jaarlijks treckt 20 … Clefs, den Custer 10 … en de kerk 20 … en dit geld of fundatie beijde gesondeert in den Raet waarop Jan Tunnissen tegenswoordig woont gelegen in het alsdonck naabij den so genoemden kerckhof neffens den kamp van Hermen Ebben, den welcken tegenswoordig Jan pellen heeft aangekogt, aen de seijde neffens de gemeene straet en sullen de bewoonders van desen Raet Eewig en Erfelijk verpligt zijn jaarlijks als desen jaargetijden gehouen zijn de Heer Pastoor, Custer en Kerckmeester prompt met goed en gangbaar geld te betalen.
In orkonde van waarheijd, en dat deese fondatie met bewilliging van alle kinders geschiet is, so is haar zulckx voorgeleesen en hebben zulckx alle met haar eigen hand ondertekent tot bewijs van volle consent, so geschied in het pastorijen huijs tot Ottersom 20den october anno 1783

Johannes van den Bergh|
Lisbet van den Berg
Ruht Rijnijs
Meggel van den Beergh
Anna Catren Reintens

 

Fundatie Peter van den Bergh
en Anna Wolters, 20 oktober 1783

 

Theorieën over de herkomst van de familie Van den Bergh

Roepaen:
In het kerkarchief van Ottersum lezen we dat de Roepaan al sinds de 17e eeuw een belangrijke plaats inneemt in de Ottersumse gemeenschap. In 1694 ondertekende voirstaender Dierick Peters aen die Roepan als notabele mede de benoemingsakte van kapelaan Ter Bruggen van de "gemeinde tot Otersom". In 1731 is Hendrick Peters van der Rupan eigenaar van een huis met een stuk bouwland bij de kerk in Ottersum.

Volgens kadasterkaart van 1731-1732 is Hendrick Dercks eigenaar van de Roepaen. Hij is de zoon van Derck aan die Roepaen = zoon van Peter aen die Roepaen. Hermine Dercks is de zus van Hendrick Dercks.

Via huwelijk van Peter van den Bergh met Hermine Dercks zou – zo luidt tenminste een van de meest gehanteerde theorieen – de familie van den Bergh in bezit zijn gekomen van de Roepaen. Volgens de Loo-Kroniek zou Peter van den Bergh zeer waarschijnlijk eerst met Hermina Dercks zijn getrouwd en daarna met Anna Wolters. Volgens Henk Jaspers is het waarschijnlijk precies andersom: eerst met Anna Wolters (acht kinderen) en daarna met Hermina Dercks, waarmee Van den Bergh wordt verbonden met de Roepaen. Ook Elisabeth Verhoeven stelt dat het onmogelijk was dat Peter eerst met Hermine Dercks trouwde, want daarvoor zou Hermine Dercks te jong geweest zijn.

Peter van den Bergh
Vaststaat dat Peter van den Bergh tussen 1722 en 1738 in Kessel woonde. Daar kreeg hij samen met Anna Wolters acht kinderen, die allen in Kessel werden gedoopt. In deze jaren kon hij nog niet op de Roepaen hebben gewoond , want – aldus Henk Jaspers – je liet in die tijd (alles ging nog te voet) niet je kinderen een stuk verderop dopen, als je een kerk om de hoek had.

Van Anna Wolters is bekend dat ze geboren is in Kessel, gedoopt op 16 november 1699 te Kessel, dochter van Jan Wolters en Elberta Holtermans. Daarnaast is nog bekend dat in Kessel nog twee zonen (Theodorus, 1696, en Simon, 1697) en een dochter (Elisabeth, 1696) Wolters zijn geboren. Van Anna Wolters is bekend dat ze in 1769 nog in leven was; toen was er een Anna Wolters getuige bij de doop van Elisabeth van den Bergh (= dochter Johannes van den Bergh / = kleindochter Anna Wolters?). Peter van den Bergh leefde in ieder geval in 1765 nog, want toen ondertekende hij een brief i.v.m. een inbraak in zijn woning. Gezien het document Landgericht Kleve (=Hypotheekbrief – een Hypotheekbrief bekrachtigd door de Burgemeester en Schepen van Gennep die getuigen met raad en daad dat de verpachte roerend en onroerend nagelaten aan hun kinderen door Peter van den Berg en Anna Wolters = ondertekend door drie kinderen + 1 aangetrouwde van kind van den Bergh/Wolters)) van juni 1780 zijn zij tussen 1765/1769 – 1780 overleden.

Als theorie van eerst een huwelijk met Anna Wolters en daarna Hermine Dercks zou kloppen, zou Peter van den Bergh op hoge leeftijd in het huwelijk zijn getreden met Hermine Dercks (aannemelijk??). Opvallend is ook dat in dit stuk de naam Hermine Dercks niet voorkomt. Zou het dan ook mogelijk zijn dat Peter van den Bergh niet via huwelijk in bezit is gekomen van Roepaen maar op andere manier: aankoop??? Peter van den Bergh zou niet onbemiddeld zijn geweest, zoals hierboven reeds is beschreven.

Afkomst Peter van den Bergh
In de omgeving van Ottersum-Kessel zijn in verschillende dorpen een aantal Van den Berghs gevonden waarmee mogelijk een link is te leggen naar ‘onze’ Peter van den Bergh. Het blijft tot nu bij interpreteren van de gevonden informatie, de harde feiten ontbreken echter vooralsnog. Hieronder de meest gangbare theorieën:

Theorie Elisabeth Verhoeven:
Link met Goch. Zij heeft daar in doopboeken kinderen gevonden van Bartholomeus van den Bergh x Agnes Wolters tussen 1699-1723 – eventueel oudere (oudste) broer en zus van Peter van den Bergh x Anna Wolters. Daarnaast komt in Goch ook in het doopboek kinderen voor van Wilhelm van den Bergh x ?/Agnes Berghmans in jaren 1702-1717. In Kranenburg komen nog kinderen voor in doopboek in jaren 1702-1708 van Wilhelm van den Bergh x Johanna Dormans. Verder nog een huwelijk van Albert van den Bergh x Maria Elisabeth Drissen in 1697 in Kellen.

Omdat het eerste kind van Peter van den Bergh x Anna Wolters in 1722 wordt gedoopt en er geen Peter in de doopboeken voorkomt kunnen bovengenoemde Van den Berghs (Bartholomeus, Wilhem (2x)) niet de vader zijn van Peter, maar hooguit een broer. Gezien huwelijk met Agnes Wolters zou het aannemelijk kunnen zijn dat Bartholomeus en Peter broers zijn, echter hoogst onwaarschijnlijk dat Agnes en Anna zusters zijn (Agens geboren voor 1679, Anna geboren in 1699). Maar Bartholomeus kan geen broer zijn van Peter als Albert van den Bergh (huwelijk 1697 in Kellen) mogelijk de vader is – Bartholomeus eerste kind wordt namelijk gedoopt in 1699. Qua huwelijksjaar is het zeker mogelijk dat Albert van den Bergh de vader is van Peter van den Bergh, en als Bartholomeus al familie zou zijn dan zou het een broer kunnen zijn.

Theorie Henk Jaspers:
Henk Jaspers heeft in Weeze een aantal Van den Berghs gevonden waarmee volgens hem de link is te leggen naar Peter van den Bergh. Peter van den Bergh is de zoon van Lambert van den Bergh (overleden Weeze 19-09-1711) x Johanna de Greef (dochter van Joannes de Greef – 1637-1727 Weeze), gedoopt op 13 maart 1684. Alle kinderen uit dit huwelijk zijn: Mechtilde (1672), Theodora (1674), Johann (1675), Peter (1678), Theodor (1679), Catharina (1681) en Peter (1684).

Peter van den Bergh huwde te Weeze met Anna Margaretha Freriks en zij kregen voor zover bekend drie kinderen: Lambert 20.06.1716; Maria Catharina 14.05.1719; Lambert 18.12.1721. Anna Margaretha Freriks is zeer waarschijnlijk na het derde kind overleden waarna Peter van den Bergh met Anna Wolters huwde in Kessel. Hun eerste kind was Anna Elisabeth in 1722 en sluit mooi aan bij deze rij en verklaart tevens waarom er geen Lambert als zoon is bij Anna Wolters. Peter van den Bergh is volgens deze theorie dus in ieder geval 81 jaar geworden (brief aan gemeente over diefstal in 1765). Anna Wolters is in 1699 geboren. Zij zou dus vijftien jaar jonger zijn dan Peter van den Bergh. Dat past wel weer goed in het verhaal dat het Peter van den Bergh zijn tweede huwelijk is geweest. Echter wat de theorie tegenspreekt is dat Peter van den Bergh in 1724 nog een kind krijgt van deze Anna Margaretha Freriks, wat weer conflicteert met het feit dat 'onze' Peter van den bergh in 1722 met Anna Wolters een kind krijgt.

Mocht deze theorie toch kloppen dan is het vrijwel onmogelijk dat Peter van den Bergh naast Anna Wolters met Hermine Dercks zou zijn getrouwd, niet ervoor (te jong) en niet daarna (te oud).  

Theorie Wim Maas:
Volgens mij is Peter van den Bergh nooit getrouwd geweest met Hermine Dercks. Na het overlijden van Anna Wolters (1769) niet – te oud – voor huwelijk Anna Wolters (voor 1722) ook niet – te jong (opvatting Elisabeth Verhoeven). Hoe Peter van den Bergh in bezit is gekomen van de Roepaen is dan ook niet door vererving gebeurd, maar mogelijk door koop. Is dan gebeurd na 1731, toen de Roepaen nog in bezit was van Hendrick Dercks. Misschien is Peter van den Bergh komen werken op de Roepaen, was er bij Dercks geen erfopvolging en heeft hij het daarom kunnen kopen – hij had er al een band mee omdat hij er werkte. Of hij had geld (hij was niet onbemiddeld, zoals ook blijkt uit het feit dat hij weides in omgeving van Gennep pachtte van de eigenaren van 't Zelder) en heeft zijn geld ingezet voor aankoop van de Roepaen waarheen hij na 1738 heen verhuisde  en waar rond 1741 zijn jongste dochter Mechtildes geboren werd.

Het lastige in dit verhaal is echter dat er volgens de Loo-Kroniek wel een familierelatie bestond tussen de Van den Berghs en Dercks vanwege de jaargetijden voor Hendrick, Hermina en Jasper Dercks die betaald werden door Welbert en Johannes van den Bergh en dat Elisabeth van den Bergh in 1777 meter was bij doop van dochter van een Johanna Dercks.

 

Vervolg: Streek van herkomst